Informacja o danych osobowych – skierowana do Kontrahentów Administratora

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

 Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Andrzej Gaweł, prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: Gaweł Doradcy ds. Nieruchomości Andrzej Gaweł z/s w 00-568 Warszawa,
ul. Natolińska 2 lok. 88, NIP 813-210-63-43, REGON 691687160 („Administrator”).

 Z kim możesz się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych?

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail biuro@gaweldoradcy.pl.

 Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu:

-    wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu spotkania lub zmiany terminu spotkania, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

-    marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

-    wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

o  zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

o  marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług za pośrednictwem poczty.

Jaki jest zakres Twoich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów będę przetwarzać podane przez Ciebie:

dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail

 Komu przekazywane są Twoje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

- świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

- dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,

- świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora

- podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

- organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

 Czy Twoje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w jakiś inny sposób?

Nie, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w inny sposób (m. in. nie będą profilowanie)

 Jak długo Twoje dane będą przechowywane?

Dane będą przechowywane przez kolejne 5 lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 Jakie masz prawa?

Jako Administrator Twoich danych zapewniam Ci:

-    prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);

-    prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO)

-    prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),

-    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO)

-    możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO)

-    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

-    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail biuro@gaweldoradcy.pl.

-    Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych (www.giodo.gov.pl).

 Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będę mógł  zawrzeć z Tobą umowy.

Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będę mógł skontaktować się z Tobą tymi kanałami np. w celu ustalenia terminu spotkania czy jego potwierdzenia itp.